22

Henry Schouten: painting (o/c) 'shepherd and sheep' (70x99cm)